UČITAVANJE

Unesite za pretragu

* Za napredniju pretragu možete odabrati nekoliko kategorija

Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i dio je Unsko-Sanskog kantona. Opština se nalazi na 54-tom kilometru puta Bihać-Sarajevo. Nalazi se u sjeverozapadnoj Bosni, a bliža odrednica opštinskog područja jeste pripadnost regiji Bosanske Krajine. Sjeverna granica opštine, prema Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu, predstavljena je planinom Grmeč. Sa južne strane, teritoriju opštine zatvaraju planine Osječenica i Klekovača i odvajaju od Drvara, a jedino je otvorena, u reljefnom smislu, prema opštinama Bihać i Ključ.

Teritorija grada Bosanskog Petrovca se nalazi na 44° 34´ sjeverne geografske širine i 16° 23´ istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini 669m.
Od ukupne površine od 716,52 km2, poljoprivredno zemljište pokriva 26.074 ha ili 36,39%, dok šume pokrivaju 45.570 ha ili 63,61%. Šumske površine opčine Bosanski Petrovac predstavljaju 25% ukupnih šumskih površina u Unsko-Sanskom Kantonu. Od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta, 9.778 ha je obradivog zemljišta, 7.764 oraničnih površina i 8.532 ha neobradivog zemljišta. Jedan manji dio otpada na vočnjake (287 ha). Općina Bosanski Petrovac učestvuje sa 17,36% u ukupnom broju stanovnika kantona. Na teritoriji općine se nalazi 35 naseljenih područja i 60% stanovništva je živjelo u ruralnom dijelu općine.

Klima

Područje Općine Bosanski Petrovac ima obilježja kontinentalne klime koja ide ka planinskoj, sa dosta toplim ljetima i hladnim i oštrim zimama. Prosječna godišnja temperatura je 10,8°C. Najviša mjesečna temperatura je u julu, a najniža u januaru. Prosječne godišnje padavine su oko 1750 mm i dobro su raspoređene, pa na ovom području nema potrebe za dodatnim navodnjavanjem u toku godine. Prema Gračaninu, klima u ovom području je humidna, sa tendencijom stvaranja crnice i smeđih zemljišta. Srednja godišnja oblačnost ovog područja je 5,5 pokrivenosti neba. Najveću oblačnost ima januar 6,9, a najmanju august 4,0. Na ovom lokalitetu ima, u prosjeku, 26 dana godišnje sa jakim mrazom, a mraznih dana u kojim je minimalna temperatura u roku 24 sata bila niža od 0°C, ima tokom godine čak 113. Vjetrovi karakteristični za ovo područje su bura i jugo.

Na području općine Bosanski Petrovac u najvećem postotku su zastupljena smeđa zemljišta, i to plitka, srednje duboka i duboka smeđa zemljišta, koja se obrazuju na jedrim krečnjacima što im daje specifične osobine. Smeđe zemljište pripada klasi kambičnih zemljišta sa tipom profila A – (B) – C ili A- (B) – R. A – humusni horizont, (B) – kambični horizont koji je karakterističan za sve kambisole i ima ulogu centralnog dijagnostičkog horizonta, C, R – matični supstrat.

Priroda

Prirodna vegetacija ovih zemljišta je šuma bukve ili hrasta, a gdje nema šume zemljište je pod livadama i pašnjacima. Ova zemljišta se odlikuju visokim sadržajem humusa i azota. Od nepovoljnih hemijskih osobina ističe se nizak sadržaj fosfora i kalijuma, zbog čega je neophodno vršiti meliorativno đubrenje. Na zemljištima, na području općine Bosanski Petrovac, nakon primjene agromeliorativnih mjera, moguće je ova zemljišta iskoristiti za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, koja je i glavna proizvodna grana ovog područja.

Autori teksta i fotografija: Enver i Indira Kečanović

Toplo preporučujemo i ovaj članak https://razglednica.ba/riponjina-jama-bosanski-petrovac/

Još mnogo lijepih i zanimljivih fotografija/razglednica iz BiH pogledajte na našoj facebook grupi https://www.facebook.com/groups/742955892580054/

Podijeli na:
Oznake:

Možda Vam se svidi...

Ostavite komentar

Sljedeći članak