UČITAVANJE

Unesite za pretragu

* Za napredniju pretragu možete odabrati nekoliko kategorija

Rijeke su život, život su rijeke

Rijeke su najveći tokovi slatke vode koja teče svojim koritom na površini kopna. Također mogu biti i podzemni tokovi, ponornice. Izviru u planinama i brdima bogatim vodom te nastaju spajanjem više izvora odnosno pritoka. Cijeli tok rijeke može se podijeliti na gornji, srednji i donji tok. Sve rijeke koje utječu u neko more, okean ili jezero čine sliv.

Većina bosansko-hercegovačkih rijeka pripada crnomorskom, jedino Neretva pripada jadranskom slivu. Bosna i Hercegovina, sa površinom od 51.000 km2, šesta je u Evropi po vodenom bogatstvu. To prirodno bogatstvo i ljepotu ne možemo mjeriti niti poredti sa bilo kojim blagom svijeta.

Rijeke u Bosni i Hercegovini:

 • Agića rijeka, desna pritoka Vukovije (Derventa)
 • Babina rijeka, desna pritoka Bosne (Zenica)
 • Balatin, lijeva pritoka Jošavke (Čelinac)
 • Bijeli Rzav, zajedno sa Crnim Rzavom se spaja u Rzav
 • Bijela (ponornica u BiH), ponornica, zapadna strana planine Prenj (Istočna Hercegovina)
 • Bijela rijeka, desna pritoka Lepenice, (kod Kreševa)
 • Bila, lijeva pritoka Lašve
 • Bioštica, sastavnica Krivaje, u Olovu se spaja sa Stupčanicom
 • Bistrica (Livanjsko polje), zajedno sa Žabljakom čini Plovuču (Livno)
 • Bistrica (pritoka Drine), lijeva pritoka Drine
 • Bistrica (pritoka Gomjenice), desna pritoka Gomjenice
 • Bistrica (pritoka Paljanske Miljacke), lijeva pritoka Paljanske Miljacke
 • Bistrička rijeka pritoka rijeke Bosne kod Zenice
 • Bistrica (pritoka Vrbasa), desna pritoka Vrbasa (kod. Gornjeg Vakufa)
 • Blaža, lijeva pritoka Misoča
 • Bliha, lijeva pritoka Sane (Sanski Most)
 • Blučica, desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)
 • Bobovica (pritoka Vrbanje), desna pritoka Vrbanje
 • Bojna i Bužimica, spajaju se prije utoka u Glinicu
 • Bosanka, desna pritoka Vrbanje
 • Bosna, desna pritoka Save
 • Bregava, lijeva pritoka Neretve (Stolac – Klepci)
 • Brka, desna pritoka Save (Brčko)
 • Brova, ponornica u Ljubomirskom polju kod (Bileće)
 • Bukovica (pritoka Jablanice), desna pritoka Jablanice
 • Bukovica (pritoka Trstionice), lijeva pritoka Trstionice, kod Kraljeve Sutjeske
 • Buna, lijeva pritoka Neretve (mjesto Blagaj)
 • Bunica, lijeva pritoka Bune
 • Bunta, lijeva pritoka Vrbasa, između Gornjeg Vakufa i Bugojna
 • Butetinac, desna pritoka Bile
 • Butižnica (negdje i Butišnica) na granici sa Hrvatskom
 • Bužimica i Bojna, spajaju se prije utoka u Glinicu
 • Crkvena, desna pritoka Male Usore
 • Crkvenica, desna pritoka Vrbanje

 • Crna rijeka (Ilomska), lijeva pritoka Ilomske
 • Crna rijeka (pritoka Lepenice), desna pritoka Lepenice, Kreševo
 • Crna rijeka (Vrbanja), desna pritoka Vrbanje
 • Crna rijeka (Vrbas), lijeva pritoka Vrbasa (Mrkonjić Grad)
 • Crna rijeka (pritoka Vrbaške), lijeva pritoka Vrbaške
 • Crna rijeka (pritoka Željeznice), desna pritoka Željeznice
 • Crni Rzav, zajednom sa Belim Rzavom se spaja u Rzav
 • Cvrcka (pritoka Vrbanje), lijeva pritoka Vrbanje
 • Čava, lijeva pritoka Une
 • Čudnić, lijeva pritoka Vrbanje (Kruševo Brdo)
 • Ćehotina, desna pritoka Drine
 • Ćorkovac, lijeva pritoka Vrbanje
 • Dabar, lijeva pritoka Sane, južno od Sanskog Mosta
 • Dašnica, desna pritoka Save (Semberija)
 • Demićka, lijeva pritoka Vrbanje
 • Desna, lijeva pritoka Vrbasa (prije G. Vakufa)
 • Doljanka, desna pritoka Neretve (Jablanica)
 • Dragača, lijeva pritoka Željeznice (pritoke Fojničke r.), Fojnica
 • Dragočaj, lijeva pritoka Vrbasa (sjeverno od Banja Luke)
 • Drežanka, desna pritoka Neretve
 • Drina, desna pritoka Save, nastaje spajanjem Pive (s lijeva) i Tare (s desna) (na granici sa Crnom Gorom)
 • Drina (Duvanjsko polje), ponornica, Duvanjsko polje
 • Drinjača, lijeva pritoka Drine
 • Duboka, lijeva pritoka Vrbanje
 • Duboka, lijeva pritoka Vrbasa, Bugojno
 • Duboštica, lijeva pritoka Krivaje
 • Fatnica, ponornica u Fatničkom polju
 • Fojnička rijeka, lijeva pritoka Bosne
 • Glina, desna pritoka Kupe
 • Glinica, desna pritoka Gline
 • Gomjenica, desna pritoka Sane (kroz Ribnjak Saničani, Prijedor)
 • Goruša, desna pritoka Bosne, Visoko
 • Gostelja, lijeva pritoka Spreče
 • Gostović, desna pritoka Bosne, Zavidovići
 • Govza, desna pritoka Bistrice (pritoka Drine)
 • Grabovička rijeka (pritoka Vrbanje), lijeva pritoka Vrbanje
 • Grlovnica, d.p Lašve (N. Bila)
 • Hrčavka, lijeva pritoka Sutjeske (J od Foče)
 • Ilomska, desna pritoka Ugra
 • Ilova (pritoka Ukrine), desna pritoka Ukrine

 • Jablanica (pritoka Save), desna pritoka Save (kod Gradiške)
 • Jadar (Drinjača), desna pritoka Drinjače
 • Jakotina (rijeka), lijeva pritoka Vrbanje
 • Janj, desna pritoka Plive
 • Janja, lijeva pritoka Drine (Semberija)
 • Janjina, desna pritoka Drine (I od Goražda)
 • Japra, lijeva pritoka Sane (8 km prije Novog Grada)
 • Japrica, lijeva pritoka Japre
 • Jaruga (Livanjsko polje), ponornica, Livanjsko polje
 • Jaruga (Glamočko polje), ponornica, Glamočko polje
 • Jezerka (pritoka Vrbanje), desna pritoka Vrbanje
 • Jezernica, desna pritoka Neretve, Istočna Hercegovina
 • Jošanica, pritoka Bosne, desna pritoka Bosne
 • Jošanica, pritoka Drine, desna pritoka Drine
 • Jošavka (pritoka Vrbanje), desna pritoka Vrbanje
 • Jovica, desna pritoka Kozice
 • Jurkovica, desna pritoka Save (Gradiška)
 • Kaljina, desna pritoka Krivaje, ist. Bosna
 • Kasindolska, desna pritoka Željeznice (pritoke Bosne)
 • Kijevska rijeka, desna pritoka Sane
 • Kladušnica, desna pritoka Gline (Mala Kladuša i Velika Kladuša)
 • Klokot (rijeka), lijeva pritoka Une
 • Knežica, lijeva pritoka Mlječanice
 • Kobilja, lijeva pritoka Ugra
 • Kolina, lijeva pritoka Drine (Ustikolina)
 • Komašnica, desna pritoka Lašve, (Turbe, kod Travnika)
 • Konjička Ljuta, desna pritoka Neretve kod Konjica
 • Korana, desna pritoka Kupe ( Tržac)
 • Kozica, desna pritoka Sane
 • Kraljuščica, desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)
 • Kravica, desna pritoka Jadra (izvire sjeverno od Srebrenice)
 • Kruševica (pritoka Vrbanje), desna pritoka Vrbanje
 • Kreševka, desna pritoka Lepenice, Kreševo-Kiseljak
 • Krivaja, desna pritoka Bosne (Zavidovići)
 • Krivaja (pritoka Gomjenice), desna pritoka Gomjenice
 • Kriva rijeka, desna pritoka Strigove
 • Krka (Una)
 • Krupa (Neretva), Hutovo blato, Istočna Hercegovina
 • Kruščica (rijeka), lijeva pritoka Lašve (podne planine Kruščice)
 • Kruševica (pritoka Vrbanje), desna pritoka Vrbanje
 • Krušnica, desna pritoka Une (Bosanska Krupa)
 • Kupreška rijeka, lijeva pritoka Janja

 • Lašva, lijeva pritoka Bosne
 • Lepenica, desna pritoka Fojničke rijeke
 • Lim, desna pritoka Drine
 • Lištica, ponornica (Široki Brijeg – Mostarsko blato)
 • Londža, pritoka ponornice Brove (Ljubomirsko polje)
 • Lopača, desna pritoka Vrbanje
 • Lukavac, desna pritoka Save (Semberija)
 • Ljubina (pritoka Bosne), desna pritoka Bosne (Semizovac)
 • Ljubina (pritoka Jablanice), desna pritoka Jablanice
 • Ljubija, lijeva pritoka Sane
 • Mala Ilomska (pritoka Ilomske), desna pritoka Ilomske
 • Mala rijeka (pritoka Ribnice), lijeva pritoka Ribnice, S od Kaknja
 • Mala rijeka (pritoka Stavnje), lijeva pritoka Stavnje
 • Mala Ukrina, zajednom sa Velikom Ukrinom se spaja u Ukrinu
 • Mala Usora, zajednom sa Velikom Usorom se spaja u Usoru
 • Manatovac (pritoka Ilomske), desna pritoka Ilomske
 • Mande, utiče u Buško jezero
 • Matica, lijeva pritoka Vrljike
 • Mekinja, lijeva pritoka Strigove
 • Milač, ponornica, Kupreško polje
 • Miljacka, desna pritoka Bosne, (Sarajevo), nastaje spajanjem Paljanske Miljacke i Mokranjske Miljacke
 • Misoča, desna pritoka Bosne
 • Mlade, pritoka Neretve kod Čapljine
 • Mlječanica, desna pritoka Une
 • Mostarska Bijela, pritoka Neretve
 • Mrtvica, ponornica, Kupreško polje
 • Mušnica, ponornica, (Gatačko polje)
 • Mutnica (pritoka Bistrice), lijeva pritoka Bistrice (pritoke Vrbasa)
 • Mutnica (pritoka Korane), desna pritoka Korane
 • Mošćanica
 • Neretva, utiče u Jadransko More
 • Neretvica, desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero, kod Konjica)
 • Oboračja rijeka, desna pritoka Vrbasa (Donji Vakuf)
 • Opačica, pritoka Plovuče (Livanjsko polje)
 • Orlja, desna pritoka Krivaje
 • Oskova, zapadna pritoka Spreče (kod Banovića)
 • Paljanska Miljacka, zajedno sa Mokranjskom Miljackom se spaja u Miljacku
 • Pašinac, desna pritoka Bile
 • Pepelarska rijeka, desna pritoka Bosne
 • Peručica, desna pritoka Sutjeske (J od Foče)
 • Piskavička rijeka, lijeva pritoka Prijeke (?)
 • Piva, zajednom sa Tarom se spaja u Drinu

 • Pliva, lijeva pritoka Vrbasa (Jajce)
 • Plovuča, ponornica, Livanjsko polje
 • Pljačkovac (pritoka Ugra), desna pritoka Ugra
 • Ponikva, kod Vareša
 • Ponor, kod Mrkonjić-grada ponire, pa izvire te pod nazivom Krupa, lijeva pritoka Vrbasa
 • Povelić, desna pritoka Vrbasa, blizu ušća u Savu
 • Prača, lijeva pritoka Drine (kod Goražda)
 • Prijeka, desna pritoka Gomjenice (?)
 • Prušačka rijeka, lijeva pritoka Vrbasa (Prusac, Donji Vakuf)
 • Puharska rijeka, desna pritoka Knežice
 • Rača, desna pritoka Ljubine, sjeverno od Sarajeva
 • Radimlja, desna pritoka Bregave (sjeverno od Stoca)
 • Radonja, lijeva pritoka Lima
 • Radobolja, desna pritoka Neretve, Mostar
 • Rakitnica, desna pritoka Neretve, Istočna Hercegovina
 • Rakitnica, lijeva pritoka Prače
 • Rakovica, desna pritoka Une
 • Rama, desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)
 • Ravska rijeka, desna pritoka Japre
 • Ribnica (pritoka Bosne), desna pritoka Bosne, zapadno od Kaknja
 • Ribnik, pritoka Sane
 • Ričina, utiče u Jezero Ričice kod Imotskog
 • Rijeka (pritoka Grlovnice), teče kroz Novi Travnik
 • Rika, desna pritoka Vrbasa
 • Rzav, desna pritoka Drine, nastaje spajanjem Bijelog Rzava (s desna) i Crnog Rzava (s lijeva) (i od Višegrada, tik uz granicu sa Srbijom)
 • Sadika (pritoka Vrbanje), lijeva pritoka Vrbanje
 • Sana, desna pritoka Une
 • Sanica, lijeva pritoka Sane
 • Sasina, desna pritoka Sane
 • Sava, desna pritoka Dunava, čini dio sjeverne granice BiH
 • Semešnica, lijeva pritoka Vrbasa (kod D. Vakufa)
 • Seočka rijeka, lijeva pritoka Babine rijeke, SI od Zenice
 • Slatina, lijeva pritoka Turjanice, desne pritoke Vrbasa (Slatina)
 • Spreča, desna pritoka Bosne (Doboj)
 • Stavnja, desna pritoka Bosne (Ilijaš)
 • Stratinska rijeka, lijeva pritoka Gomjenice
 • Strigova, desna pritoka Une
 • Studeni Jadar, lijeva pritoka Jadra
 • Stupčanica, sastavnica Krivaje, u Olovu se spaja sa Biošticom
 • Sturba, Livanjsko polje

 • Suturlija, lijeva pritoka Vrbasa južno od Banja Luke
 • Sutjeska, lijeva pritoka Drine južno od Foče
 • Svinjara, desna pritoka Vrbanje (ušće u Zabrđu)
 • Šanica, rijeka kod Jablanice
 • Šnjegotina, lijeva pritoka Ukrine
 • Šuica, ponornica, Duvanjsko polje
 • Švrakava, desna pritoka Vrbasa, Banja Luka
 • Tara, zajednom sa Pivom se spaja u Drinu
 • Tihaljina – Mlade – Trebižat, desna pritoka Neretve (Čapljina)
 • Tinja, desna pritoka Save (kod Brčkog)
 • Tišća, desna pritoka Drinjače
 • Tolisa, desna pritoka Save (kod Orašja)
 • Toplica, Lijeva pritoka Spreče u Gornjoj Lukavici kod Živinica, nastaje od termalnog izvora.
 • Trebišnjica, ponornica (Istočna Hercegovina)
 • Trebižat, pritoka Neretve
 • Trešanica, desna pritoka Neretve, kod Konjica
 • Trnovac, desna pritoka Vrbanje
 • Trstionica, desna pritoka Bosne, kod Kaknja
 • Turija, desna pritoka Spreče (Modračko jezero)
 • Turjak, lijeva pritoka Ljubine (pritoke Jablanice)
 • Turjanica, desna pritoka Vrbasa (Laktaši)
 • Tuščica, lijeva pritoka Vrbasa (prije G. Vakufa)
 • Ugar, desna pritoka Vrbasa
 • Ugrić, desna pritoka Ugra
 • Ugrovača, desna pritoka Lištice (Široki Brijeg)
 • Ukrina, desna pritoka Save (kod Broda), nastaje spajanjem Male Ukrine (s desna) i Velike Ukrine (s lijeva)
 • Una, desna pritoka Save
 • Unac, desna pritoka Une
 • Usora (rijeka), lijeva pritoka Bosne (J od Doboja), nastaje u Tesliću, spajanjem Male Usore(s lijeva)’ i Velike Usore (s desna)
 • Uvac, desna pritoka Lima.
 • Velika Ukrina, zajednom sa Malom Ukrinom se spaja u Ukrinu
 • Velika Usora, zajednom sa Malom Usorom se spaja u Usoru
 • Vigošća (Vigošta), lijeva pritoka Vrbanje
 • Vitina, desna pritoka Vrbasa (Bugojno)
 • Vijaka, desna pritoka Ukrine
 • Vogošća (rijeka), desna pritoka Bosne
 • Vođenica, ponornica, Ravanjsko polje (I od Šuice)
 • Vojskova, pritoka Une
 • Volar, lijeva pritoka Sane
 • Volujak, lijeva pritoka Rame

 • Vrba (Glamočko polje), desna pritoka Jaruge (Glamočko polje)
 • Vrbanja, desna pritoka Vrbasa (Banja Luka)
 • Vrbas, desna pritoka Save
 • Vrbaška, desna pritoka Jablanice
 • Vrljika, ponornica (Imotsko polje)
 • Vukovija, lijeva pritoka Ukrine (Derventa)
 • Zalomka, ponornica (Nevesinjsko polje)
 • Zdena, lijeva pritoka Sane
 • Zeleni Jadar, pritoka Jadra (?)
 • Zgošća, desna pritoka Bosne, Kakanj
 • Zmijski potok, desna pritoka Radimlje
 • Zujevina, lijeva pritoka Bosne
 • Žabljak (rijeka), zajedno sa Bistricom čini Plovuču (Livno)
 • Žalja, lijeva pritoka Stavnje
 • Željeznica (pritoka Bosne), desna pritoka Bosne
 • Željeznica (pritoka Fojničke rijeke), desna pritoka Fojničke rijeke
 • Žepa, lijeva pritoka Drine

Spisak rijeka preuzet sa Wikipedia